HOME EXHIBITOR SYMPOSIUM INTRODUCTION BUSINESS MATCHING PHOTO GALLERY SPECIAL ACTIVITIES PRESS CENTER CONTACT US
 
ความเป็นมาของการจัดงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน
Organic and Natural Expo 2017

ชื่องาน

:

Organic and Natural Expo 2017

ระยะเวลาการจัดงาน

:

ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

:

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.

หน่วยงานรับผิดชอบ

:

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

1. ความเป็นมา

:

ภาคเกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก จากรายงานสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก (The World of Organic Agriculture 2015) ระบุว่า สาหรับมูลค่าสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลก ปี 2556 มีมูลค่ารวม สูงถึง 2 ล้านล้านบาท โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา สัดส่วนร้อยละ 43 รองลงมาคือสหภาพยุโรป ร้อยละ 40 และตามมาด้วย จีน ร้อยละ 4 แคนาดา ร้อยละ 4 สวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 3 ญี่ปุ่นร้อยละ 2 และตลาดอื่นๆ ร้อยละ 4 ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็น ผู้ส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนรายหลักให้กับโลกมาโดยตลอด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดของสินค้าอินทรีย์ไทยก็ยังอยู่ในวงจากัด และยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศอื่นๆ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนาเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสาคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี 2557-2559 และกำหนดให้มีการจัดงาน “Organic & Natural Expo 2015”งานแสดงสินค้าอินทรีย์/ธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์/ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภคสินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

:

2.1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทยทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์อย่างครบวงจร 
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิต/เจ้าของสินค้าและผู้ซื้อ ในและต่างประเทศ
2.4 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับด้านการผลิต การตลาดและการรับรองมาตรฐานสากล ได้โอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ
2.5 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.6 เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ได้รับรู้โอกาสและทิศทางในการทำการค้ากับผู้ประกอบการในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ และสามารถแข่งขันในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
2.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและเชื่อมโยงการตลาด ข้อมูลการค้า กฎระเบียน และมาตรฐานการรับรองระหว่างภูมิภาคของไทยและต่างประเทศ

 
 
 
 
FOR MORE INFORMATION:
Department Of Internal Trade

563 Nonthaburi Road, Maung District Nonthaburi Province 11000 THAILAND

Email: organicnaturalexpo2017@gmail.com  |  Telephone: +662-507-5722-23  |  Fax: +662-547-5396
ORGANICNATURALEXPO.COM
© Copyright 2017 All Right Reserved.